LUKK SE SISTE NYHETER

Turneringer

Turneringsregler Haga Golfklubb

TURNERINGSREGLER HAGA GK

Gjeldende fra 1.januar 2023

For all turneringsvirksomhet i Haga GK (uavhengig av hvem som arrangerer) gjelder:
– Golfreglene
– Spill og bestemmelser NGF
– World Handicap System (WHS) 2020
– NIFs bestemmelser om doping NIFs lov kapittel 12
– NIFs Bestemmelser om barneidrett
– NIFs sanksjons- og straffebestemmelser NIFs lov kapittel 11
– Haga GKs Lokale regler

1. Turneringsleder
Turneringskomitéens leder / fungerende leder eller den denne utpeker for den enkelte turnering, er bemyndiget til å treffe beslutninger på komitéens vegne. For alle klubbens turneringer utnevnes en turneringsleder. Er turneringsleder ikke til stede, fungerer klubbens turneringsansvarlig eller dennes stedfortreder som turneringsleder.
Turneringslederen kan henvise enhver sak til behandling i turneringskomitéen.
En turneringsdeltager kan kreve enhver avgjørelse av turneringslederen avgjort av komitéen.

2. Påmelding / etteranmelding
Påmelding til turnering skjer via GolfBox.
Spillere som er påmeldt til en turnering skal stille til start. Dersom spillere er forhindret fra å delta skal dette informeres turneringsledelsen i god tid. Kontaktdata til turneringsleder finnes i GolfBox for alle turneringer.
Spillere som vet de ikke kan spille alle konkurransedager, tillates ikke å melde seg på i turneringen.
Påmelding til turnering forutsetter at man stiller til start og at rundene fullføres.
Dersom en spiller ikke stiller til start eller bryter, skal spilleren uoppfordret inngi skriftlig eller muntlig redegjørelse til turneringsledelsen snarest og senest inne 3 dager etter turneringen. Turneringsledelsen avgjør om brudd på denne regel skal rapporteres til NGF med kommentarer.

Ved overtredelse uten gyldig grunn ilegges straff i form av uteblivelse fra turnering som følger:
1. gang: utestengelse 14 dager fra startdato
2. gang: utestengelse 1 måned fra startdato
3. gang: utestengelse 1 sesong fra startdato

Straffen gis automatisk, og brev tilsendes den det gjelder. Det blir deretter opp til den utestengte spiller å tilskrive sekretariatet med forklaring på hvorfor straff eventuelt ikke skal tillegges.

Se også pkt 6. om startkontingent og evt. greenfee.

3. Handicap
Spilleren skal alltid før start i:
a) en turnering som spilles med handicap og/eller
b) en turnering hvor handicap er et kriterium for å kunne delta, kunne fremlegge gyldig dokumentasjon på sitt handicap. Spiller som ikke kan fremvise gyldig dokumentasjon av sitt handicap før slike turneringer skal nektes start. Ved påmelding i GolfBox gjøres slik dokumentasjon automatisk.
For øvrig har spilleren ansvar for å registrere sitt resultat fra alle handicaptellende 18 hulls turneringsrunder dersom disse ikke automatisk registreres i GolfBox. Ved bruk av GolfBox skal nødvendig justering gjøres av TK.

4. Starttid

a) I konkurranse med trekning og fast starttid.
I konkurranser med trekning av startlister godtas ikke forandring av starttid etter at trekning er foretatt. Man skal registrere seg i henhold til turneringsbestemmelsene i den aktuelle turnering, og melde seg for starter 10 min. før starttid. Dersom uforutsette forhold utenfor deltagerens kontroll hindrer ham/henne i å starte på fastsatt tid, kan turneringslederen, hvis denne finner det rimelig og forsvarlig av hensyn til de øvrige deltagere, tillate start på en eventuell ledig starttid eller til slutt.

b) Øvrige konkurranser
For å frigjøre starttider for medlemmer som ikke deltar i turneringer vil noen konkurranser startes som ved Haga Medal. Deltagere bestiller starttider selv i Golfbox eller i Proshop. På konkurransedagen melder deltageren seg på liste i Pro-shop før start og betaler startkontingent. Det ansees som fordelaktig at deltagere i turneringen spiller sammen, men disse har ingen fortrinnsrett.

c) Ønsker Sen/Tidlig starttid
Ønsker om Sen/Tidlig starttid kan gjøres i GolfBox ved påmelding dersom dette er gjort gjeldende for den aktuelle turnering. Hvis så er tilfelle vil man få tildelt sen/tidlig starttid innenfor sin pulje/klasse.
Det skal tilstrebes så like forhold som mulig innenfor hver klasse, og det gis derfor ikke anledning å starte på andre tider enn da de øvrige i klassen starter.

Ønsker om å spille med bestemte personer blir ikke hensyntatt.

5. Starttid i matchturneringer
Dersom en deltager er forhindret fra å starte til oppsatt/avtalt tid, anses motstanderen som vinner av matchen gjennom «walk-over».

6. Startkontingent
Det gjøres oppmerksom på at alle som har meldt seg på i en turnering, og som har vært med på trekningen av startlisten, er forpliktet til å betale startkontingent. Den fastsatte startkontingenten skal betales i proshop før start, eventuelt i GolfBox der betalingsløsningen benyttes. Spilleren vil motta en kvittering for betalt startkontingent, som skal leveres starteren før utslag. Unnlatelse av dette vil medføre diskvalifikasjon.
Ved NO-SHOW uten gyldig grunn vil dobbel startkontingenten faktureres spiller. Dersom dette gjelder en gjestespiller vil dette samt greenfee bli fakturert hjemmeklubb.

7. Scorekort
Scorekort skal inneholde følgende opplysninger:
Navn og medlemsnummer på både spiller og markør, handicap, turneringens navn, spillehandicap, tee-sted det spilles fra, dato, spillers og markørs signatur. Rettelser i scoren for et enkelt hull må være tydelig utført med initialer fra markør. (Rettelser etter at scorekort er innlevert er ikke tillatt.)
Mangler og ufullstendig utfylte scorekort vil medføre diskvalifikasjon.

8. Deltagelse i turneringer
Haga Golfklubbs turneringer er åpne for klubbens medlemmer med offisielt handicap 36,0 og lavere dersom ikke annet er spesielt nevnt i turneringsbestemmelsene.
Juniorer med offisielt handicap har rett til å delta i alle klubbens turneringer med mindre turneringens statutter er til hinder for dette.

Det henstilles til uøvede og spillere som ikke spiller hurtig, om ikke å spille brutto/netto slagkonkurranser.

9. Tee
Det skal spilles fra de teesteder som er fastsatt for turneringen.

10. Usportslig opptreden og brudd på NGF’s turneringsregler medfører straff.

Straffereaksjon avgjøres av Turneringskomitéen, med eventuell gjenpart til NGF.

11. Spill med hund

Det er ikke tillatt å spille med hund i turneringer på Haga. Besluttet i Haga GK styret høsten 2017.

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her