Spill og oppførsel på banen

Hva gjør du hvis du opplever juks eller usportslig opptreden på banen?

Golf er en idrett som krever samhandling mellom mange – både de du spiller sammen med og de som ellers befinner seg på golfanlegget. I henhold til våre normale normer og idrettens lover skal man naturligvis oppføre seg høflig og følge de regler som finnes. Dette gjelder på hele golfanlegget, da hele anlegget, inkludert driving range og klubbhus, regnes som et idrettsanlegg. Inn i mellom opplever noen at det forekommer juks, brudd på etiske regler eller ubehagelige situasjoner – og hva gjør man da som medlem i Haga?

Er det i konkurranse skal turneringsleder/dommer kontaktes. Er hendelsen knyttet til konkurransereglementet, vil turneringsleder/dommer avgjøre saken.

I situasjoner utenfor konkurranse

Hva hvis det oppstår situasjoner utenfor konkurranse, eller av en slik alvorlighetskarakter at det går utover konkurransereglementet? Dette kan være farlig spill, tregt spill, uhøflig/aggressiv opptreden, juks eller andre typer ureglementert oppførsel. Et godt utgangspunkt er normalt å konfrontere vedkommende på en saklig og høflig måte. Man har anledning til å be vedkommende om medlemsnummer, noe alle skal oppgi ved forespørsel enten de er medlem på Haga eller i en annen golfklubb. Avhengig av sakens alvorlighetskarakter vil saken ofte legges død der og da med en beklagelse eller innrømmelse. Noen ganger er man imidlertid uenige selv etter en prat. Da har man som medlem anledning til å kontakte klubben. I Haga har man et eget tvisteløsningsorgan som heter Disiplinærutvalget. Dette utvalget består totalt av tre medlemmer, og ledes av advokat Niels Kristian Axelsen.

I HGKs klubblover § 20, «Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp‐ og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker», er det bestemt at for alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp‐ og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. Det vises også til NGFs «Retningslinjer for disiplinærbehandling i golfklubber».

Overskriften i NIFs lov kapittel 11 er: «Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler og straffebestemmelser».

I § 11-1 «Alminnelige disiplinærforføyninger» er det bestemt:

(1) Organisasjonsledd kan tildele dem som omfattes av § 11-3 (1) alminnelige disiplinærforføyninger for brudd på idrettens regelverk, vedtak eller alminnelig god oppførsel. Følgende disiplinærforføyninger kan benyttes, uten at det regnes som straff etter dette kapittel:
a)Irettesettelse
b)Bortvisning
c)Utelukkelse jfr. § 11-7 e) i inntil en måned.
d)Bot på inntil kr 5.000 for enkeltperson og kr 25.000 for organisasjonsledd såfremt mulighet for bot fremkommer av et skriftlig regelverk som er gjort kjent.
(2) Alminnelige disiplinærforføyninger må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens strenghet.

HGK ved styret er definert som et «organisasjonsledd» og kan således ilegge de ovennevnte reaksjoner. Disiplinærutvalget er utpekt av styret i HGK for å ivareta disse oppgavene.

Disiplinærutvalget har behandlet flere saker opp gjennom årene. Prosessen er kontradiktorisk, dvs. at partene får uttale seg, og eventuelle vitner avhøres. På bakgrunn av faktum vil komiteen avgjøre saken skriftlig og eventuelt ilegge en sanksjon.

Komiteen har behandlet flere saker opp i gjennom årene – det har vært knyttet til farlig spill, uhøflig opptreden mot junior, aggressiv atferd mot tillitsvalgt m.v.

Nøl ikke med å ta kontakt dersom du som medlem i Haga har uheldig opplevelser med andre spillere – vi kan love deg en trygg og god behandling. På Haga ønsker vi at alle skal trives, og at golfregler og idrettens lover skal etterleves til alles beste.

Scroll to Top