Som daglig leder får jeg hyppig spørsmål om hva som må til for at Haga skal få førsteklasses fairways fra det tidspunktet banen åpner, typisk i starten av mai. Under gir jeg en noe utdypende forklaring på hvorfor forholdene er som de er de første ukene av sesongen og hvilke tiltak vi gjør for å bedre forholdene. Før du leser et kort utdrag fra Bioforsk rapporten fra 2012 under, vil jeg presisere at det å utbedre fairways på Haga kanskje er vår høyest prioriterte mål ved siden av god og jevn greenkvalitet.

Hva var det Bioforsk rapporten fortalte oss?

Det er vår klare oppfatning at jorda på fairways gjennomgående er så ødelagt av pakking og så preget av dårlig drenering at det gir golferne kortere spillesesong og sterkt nedsatt spilleopplevelse. Jordkvaliteten/komprimeringen gjør det vanskelig å få gode gressarter til å trives. Dårlig drenering stenger i lange perioder områder fra spill og er antakelig årsak til at gresset ikke kan klippes kort fram til greenene. På denne måten gjør den dårlige dreneringen banen vanskeligere og mindre morsom for de fleste golfspillerne. Det kan diskuteres om leira på Haga er så tett at de ikke kan dreneres på vanlig måte med grøfterør nedgravd i jorden. Mange steder er overflaten så komprimert at vann ikke kan trenge gjennom. Men vi har tro på at denne strukturen over tid kan forbedres, og at vanlige dype grøfter, riktig plassert i terrenget vil kunne avskjære vannsig inn mot fairways og greenområder. I tillegg vil det være nødvendig å profilere noen flate områder mot sluk for å hindre ansamlinger av overflate vann over lang tid. Vi tror at spilleflatene på Haga ved planmessig arbeid over flere år kan forbedres til et akseptabelt nivå gjennom skjøtsel av jordsmonnet og punktvise inngrep for å få kontroll på sigevann både på overflaten og i jorda. En rask forbedring kan bare oppnås gjennom en dyptgripende ombygging av fairways og greenområder etter modell av det som ble gjort ved Oslo golfklubb. Tempoet i utviklingen av banen bestemmes av de ressurser man vil legge i dette. Uansett er det viktig at det legges gode planer for gjennomføring av arbeidet med drenering og overflatedrenering. Styret bør hvert år gjøre prioriteringer av hvilke tiltak som skal iverksettes først. Erfaringer med effekten av tiltakene vil gjøre det lettere å fatte riktige beslutninger og forhåpentligvis også skape aksept for de kostnadene som er knyttet til dette. Årsakene til den dårlige jordkvaliteten må i hovedsak føres tilbake til bygging av banen der dreneringsarbeid ikke ble prioritert eller gjennomført på en faglig god måte. Det er også mulig at den gode jorda som var i området, ikke ble tatt godt vare på og brukt optimalt.

Når leirjord er uten plantedekke, er den svært utsatt for skadelig pakking. Skadene kan derfor ha eskalert etter vinterskader på gresset. De viktigste faktorene for å danne bedre jordstruktur /porøsitet i leirjord er plantevekst som skjermer mot slagregn, uttørking som skaper vertikale sprekker, frost som gir telehiv og røtter som gir rotganger og mat til meitemark. Aktivitet fra greenkeepere og golfere vil stort sett bare påvirke jorda negativt. Restriksjoner på trafikk er derfor et viktig tiltak i sårbare områder. Kjøring med golfbil pakker jorda ca. 20 ganger mer enn en golfer som går. For å lykkes må man ha fokus på to forhold. Det ene er forbedring av jordas porøsitet. Det andre er bedre kontroll på vannet både på overflaten og i jorda.

Gresset

Det er nå lite flerårig gress på fairways på Haga. De artene som man en gang sådde har gått ut på grunn av mistrivsel og vinterskader og store områder er nå overtatt av villgress/ugress som har spesielle forutsetninger for å klare seg på komprimert og dårlig drenert jord. Tunrapp er en spesialist i å klare seg på hardtråkket jord. Røttene er grunne og spesielt tynne. Tunrapp har dårlig evne til å klare seg gjennom vinteren, men har en enorm frøproduksjon og er mer spiredyktig enn de fleste andre arter om våren. Ved siden av tunrapp finner vi på Haga tuer av sølvbunke. Dette er en vintersterk art som trives godt under svært fuktige forhold. Den er stiv i bladverket på grunn av høyt silisiuminnhold og kvaliteten på gressmatta er ikke god. Det finnes områder med opprinnelig sådd engrapp og rødsvingel på de delene av fairways som er godt drenert, gjerne nær bunkerkanter. På flere fairways finnes også områder med krypende gressarter. De sees som store grønne flekker om våren. I naturen er disse kveinartene knyttet til fuktige vokseforhold. Det ble også lagt inn engrapp i form av ferdigplen på noen områder. Det var tydelig ved senere befaringer at dette gresset ikke trivdes i den tette leira. Engrapp er et ønsket gress på fairways på grunn av stor vinterstyrke og god evne til å reparere divots. Normalt trives også engrapp i god leire. Når vi likevel ikke anbefaler å satse ensidig på engrapp, er det fordi våre forsøk over flere år viser at det er svært vanskelig å etablere engrapp fra frø i en etablert gressbestand. Det er derfor mer økonomisk å satse på en blanding med andre arter som spirer raskere og som har vist evne til å klare seg på dårlig drenerte fairways. Rundt greenene er det et poeng ikke å bruke for aggressive gressarter slik at de invaderer greenene.

Og hva er det vi gjør?

Etter at Bioforsk rapporten ble lagt fram startet vi et omfattende baneforbedringsprosjekt. Alle fairways ble drenert. Nærmere 30 km med dreneringsrør ble gravet ned og vi har nå mye bedre kontroll med overflatevann etter kraftige regnskyll.

Over en periode på 4-5 år ble fairwayene dessverre ikke dresset med sand slik de burde ha blitt. Dette tok vi nytt tak i fra 2017, og hvert år tilfører vi nå fairways mer enn 1000 tonn sand for å bygge opp et porøst sjikt på toppen av leirjorden. Dette vil være en vedvarende prosess så lenge banen blir benyttet til golfspill.

I tillegg til dressing med sand, gjennomfører vi lufting og vertikalskjæring regelmessig gjennom sesongen. Disse aktivitetene tilfører jorden oksygen og fjerner dødt gress. Fairways blir også regelmessig gjødslet med den næringen som nettopp våre fairways trenger gjennom sesongen.

Vi setter også stor lit til vår nye Vredo såmaskin (bildet under). Med denne vil vi flere ganger gjennom sesongen slisse inn nye frø som er en mix av flerårige gresstyper. Over de kommende sesongene forventer vi å se klare resultater av denne prosessen. Ha litt tålmodighet med oss!

 

Scroll to Top